Sunday, March 13, 2011

kumpulan ElSya - PERSIJILAN MS ISO 9002:1994

ARKIB NEGARA MALAYSIA (PUSAT ARKIB DAN PENYELIDIKAN NEGARA)


MS ISO 9002:1994


PENGENALAN:

VISI ARKIB NEGARA MALAYSIA

Menjadi Pusat Arkib dan Penyelidikan Negara yang unggul.


MISI JABATAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Memastikan rekod negara yang bernilai kekal dipelihara, menyediakan perkhidmatan rujukan dan kemudahan penyelidikan  yang terbaik serta memasyarakatkan bahan arkib dan sejarah.

 

OBJEKTIF  JABATAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Meningkatkan kecekapan pengurusan rekod kerajaan melalui khidmat nasihat dan penguatkuasaan Akta Arkib Negara 2003.

Meningkatkan kesedaran penjawat awam untuk memelihara rekod kerajaan yang bernilai sebagai memori institusi.

Memperolehi koleksi bahan arkib dari sumber tidak rasmi melalui hadiah, sumbangan, derma, pembelian dan sebagainya.

Memelihara bahan arkib sebagai warisan negara mengikut piawaian yang telah ditetapkan.  

Menggalakkan penggunaan bahan arkib sebagai sumber rujukan dan penyelidikan melalui kemudahan capaian.

Mempertingkatkan kesedaran dan penghayatan sejarah negara melalui penggunaan bahan arkib.

Memperluaskan penyebaran dan penggunaan bahan arkib melalui penggunaan teknologi terkini, pameran, penerbitan dan sebagainya.

Meningkatkan jumlah pelawat ke Arkib Negara dan Memorial melalui program dan aktiviti yang terancang.

 

 

 

PENCAPAIAN:


ANM telah mula melaksanakan program Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO melalui persijilan MS ISO 9002:1994 yang diperolehinya pada 14 Disember 2000.


Bagi memastikan pelaksanaan SPK dilaksanakan secara berkesan, kerajaan telah mengeluarkan Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2/2002 untuk memberi penerangan dan garis panduan bagi membantu agensi melaksanakan SPK MS ISO bagi versi 2000. ANM telah mengambil inisiatif dalam melaksanakan  SPK MS ISO 9001:2000 dengan mendapatkan persijilan pada tahun 2004 dan persijilan semula pada Disember 2007. Skop persijilan bagi kedua-dua versi SPK MS ISO ANM adalah Perolehan dan Pemeliharaan Fail-Fail Rasmi Kerajaan. Skop ini meliputi proses utama dalam pengurusan rekod dan arkib.


Oleh kerana skop yang dilaksanakan dalam kedua-dua versi SPK MS ISO hanya melibatkan satu jenis bahan sahaja, ANM telah bersetuju untuk memperluaskan skop yang sedia ada kepada skop baru iaitu Pengurusan Rekod dan Pentadbiran Arkib Awam. Dalam skop baru ini, ia akan melibatkan pertambahan prosedur proses yang baru dan merangkumi keseluruhan jenis rekod awam dan arkib awam yang diterima dan disimpan di ANM.


Selaras dengan pemakaian ISO 9001:2008 di peringkat antarabangsa pada 13 November 2008, ANM juga telah mengambil inisiatif melaksanakan pemakaian versi ini. Versi 2008 yang diperkenalkan tidak melibatkan banyak perubahan kepada standard yang sedia ada dan hanya membuat penambahan kepada proses 'outsourcing'; latihan bagi meningkatkan kecekepan; persekitaran kerja termasuk fizikal dan alam sekitar; dan pengukuran proses berfokus kepada keberkesanan.

Pelaksanaan kepada pemakaian versi dan skop baru ini dijangka dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2009 di mana ia akan melibatkan 19 seksyen dan 35 Prosedur Kualiti yang terdiri daripada Manual Kualiti, Prosedur Wajib, Prosedur Operasi dan Prosedur Sokongan.

 

Dipetik dari : http://www.arkib.gov.my/home


AHLI KUMPULAN:

ELENA ROZELLA JARID A133873

FATIN SYAHIRAH HASAN RIJAL A133952


Saturday, March 12, 2011

Kumpulan Nice-Persijilan ISO- Lasifa International

       

   Lasifa International adalah sebuah forum dengan integrity, kredibiliti, rangkaian pengenalan yang luas, serta tatacara ujian dan prosedur pemilihan sendiri(Trade Tests) yang dapat menawarkan calon yang tepat pad waktu yang tepat dengan kos yang tepat.

            Pejabat Pusat untuk Lasifa International terletak di Rawalpindi/Islamabad. Selain itu, Lasifa International juga mempunyai satu Test and Selection Center di Rawalpindi yang berhampiran dengan lokasi Pejabat Pusat. Pejabat-pejabat tersebut adalah sangat luas dan terletak di pusat Bandar komersial Rawalpindi/Islamabad. Pejabat-pejabat ini dilengkapi dengan 'state-of-the-art equipments' dan mempunyai kakitangan yang professional dan berpengalaman supaya mereka dapat mengoperasi dengan standard dan teknik pengurusan yang paling sesuai.

Lasifa International mempunyai satu 'data bank' yang diurus secara computer dan dikemaskini dengan baik. Data bank ini mempunyai lebih 10000 CV yang merangkumi pelbagai bidang iaitu Oil & Gas, Water & Power, Construction, Operations & Maintenance, Engineering Industries, Medical, Hospitality and Information Technology. Sehingga sekarang, syarikat telah mengambil dan menawar  ribuan personel yang dari pelbagai bidang kepada pelanggan yang berbeza di seluruh dunia dan Lasifa telah memenuhi kehendak pelanggan tersebut.

 

Objektik utama Lasifa International ialah melaksanakan dan mengimplementasikan Manual Kualiti yang berorientasi menawarkan sistem pengurusan kualiti yang efektif dan efisien dengan berpandukan keperluan ISO 9001:2000 quality standards. Manual tersebut adalah diaplikasikan terhadap semua aktiviti dalam system pengurusan kualiti di Lasifa International.

Lasifa International mengarahkan dan mengendalikan proses perniagaan syarikat secara sistematik dan telus. Hal ini bergantung kepada pelanggan dan pemehaman mereka tentang keperluan mereka pada masa sekarang dan masa depan, Lasifa berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan untuk berjaya di pasaran relevan. Untuk memahami keperluan pelanggan-pelanggan dan untuk memenuhi mereka, Lasifa Internatinal telah menubuh, membangun, melaksana, dan memelihara satu pengurusan kualiti Lasifa International yang berniat untuk melakssanakan prinsip-prinsip supaya dapat membawa organisasi ke arah prestasi yang lebih baik. Prinsip- prinsip tersebut ialah focus terhadap pelanggan,kepimpinan, Penglibatan pekerja secara menyeluruh, pengurusan yang sistematik, penambahbaikan konsisten.

Lasifa International telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2008 pada 'original issue date' September 12, 2008, 'issue date' pada September 15,2009. Pengiktirafan ini telah dinyatakan di sijil tersebut bahawanya akan berakhir pada tarikh August 27,2011. Di atas sijil ini telah menyatakan sijil ini ialah satu sijil 'Certificate of Registration'. Selepas itu, terrdapat satu logo daripada Moody International. Moody International Group merupakan sebuah organisasi perkhidmatan teknikal di seluruh dunia yang didedikasikan untuk mengurangkan risiko bagi pelanggan dengan memberikan perkhidmatan pemeriksaan teknikal, perkhidmatan kakitangan teknikal, perundingan dan latihan. Selepas itu, sijil ini telah menyatakan adalah memberi kepada system pengurusan kualiti Lasifa International dan alamat organisasi tersebut. Lasifa International terletak di Pakistan. Sijil ini seterusnya telah menyatakan Lasifa International adalah mematuhi keperluan ISO 9001:2008. Skop untuk sijil ini ialah 'Overseas Employment Promoters'. Untuk sijil ini, terdapat satu no. sijil 04-A-08-QMS 0125. Ia juga menyatakan tarikh isu original, tarikh isu, dan tarikh berakhir(expire date). Selepas itu, terdapat satu tandatangan daripada Moody Internatinal Certification Ltd. yang member bukti bahawa sijil ini dikeluarkan oleh mereka. Selain itu, juga terdapat satu cop Moody International di tepi tandatangan.

 

Thursday, March 10, 2011

Kumpulan Hakuna Matata – Sijil Pengesahan Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2004

Persijilan MS ISO 14001:2004

 

Jabatan Pengairan dan Saliran yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Parit dan Tali Air ditubuhkan pada 1 Januari 1932 bagi mengambil alih tugas berkaitan berkaitan pengairan dan saliran yang sebelumnya dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya. Jabatan Pengairan dan Saliran memikul tanggungjawab bagi sistem pengairan, saliran, pengurusan sungai, pengurusan pantai dan hidrologi. Jabatan ini mempunyai objektif untuk menyumbang ke arah pembangunan sosio-ekonomi masyarakat melalui penambahan pendapatan, produktiviti dan taraf hidup rakyat. Jabatan ini mempunyai misi untuk menerajui dan meyediakan perkhidmatan bertaraf dunia dalam pengurusan sumber air khususnya dalam pengurusan banjir, sungai dan zon pantai bagi meningkatkan kualiti hidup dengan memastikan sekuriti air dan kelestarian alam sekitar. Visinya pula ialah untuk  menjadi antara organisasi sektor awam yang terunggul di dunia.

 

Objektif JPS Perlis adalah untuk meningkatkan Indeks Kualiti Air Sungai Perlis dan mempertingkatkan perkhidmatan pengurusan Sungai Perlis ke arah kawasan riadah dan rekreasi yang mesra alam. Malah, terdapat dua sasaran yang hendak dicapai oleh JPS Perlis, iaitu mencapai Indeks Kualiti Air Kelas II pada tahun 2010. Di samping itu, JPS Perlis juga berharap dapat menyediakan kemudahan riadah dan rekreasi di koridor Sungai Perlis sepanjang 11 kilometer menjelang tahun 2015 dan mengurangkan masalah kerosakan harta benda awam, flora, fauna serta mengawal kemusnahan alam sekitar ke satu tahap yang dibenarkan.

JPS Perlis telah mendapat pengiktirafan ISO 14001: 2004 pada 19 November 2005 dalam Pengurusan Sungai Perlis. Ia merupakan jabatan awam yang pertama mendapat pengiktirafan ISO dalam pengurusan sungai di Malaysia. Sijil ISO 14001: 2004 tersebut dikeluarkan pada 30 November 2005 dan tarikh luputnya adalah 30 November 2011. ISO 14001: 2004 merupakan piawaian antarabangsa yang membantu organisasi mencapai tujuan ekonomi yang menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dan ia merupakan versi 2004. Kebaikan menerapkan sistem menjamin lingkungan ISO 14001: 2004 adalah perlindungan lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjalankan tanggungjawab sosial dan akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

 

Untuk mematuhi polisi alam sekitar yang ditetapkan, Bahagian Kejuruteraan Sungai dan Pantai Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perlis harus komited ke arah menyediakan perkhidmatan pengurusan Sungai Perlis yang berkesan dengan mematuhi semua kehendak perundangan yang berkaitan dengan alam sekitar serta berusaha untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan melalui beberapa aktiviti utama. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah mengawal aktiviti penyelenggaraan dan pembangunan Sungai Perlis supaya tidak berlakunya banjir dan hakisan tebing yang akan mencemarkan alam sekitar, mewujudkan zon rekreasi dan kesihatan yang selamat, mesra penguna dan juga mesra alam. Aktiviti yang dijalankan akhir-akhir ini adalah memantau sisa buangan yang dilepaskan ke dalam sungai oleh pengkilang dan memeriksa parameter-parameter air untuk memastikan ia mengikuti Indeks Kualiti Air (WQI) di lokasi yang ditetapkan.

 

Bagi Pemantauan dan Pelaksanaan Polisi, pengurusan Sungai Perlis menyediakan program-program alam sekitar seperti Kempen Cintailah Sungai Kita kepada penduduk di sekitar Perlis. Seterusnya, pihak pengurusan juga perlu mendokumentasikan sistem pengurusan alam sekitar seperti pemantauan kualiti air mengikut jadual yang ditetapkan. Pengurusan Sungai Perlis juga bertanggungjawab untuk memastikan semua anggota, orang awam dan pihak-pihak berkepentingan mudah mendapat maklumat mengenai polisi alam sekitar. 

 

 

 

 

KUMPULAN ISO- KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)


KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)


KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) yang menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalui pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayai. KWSP juga menyediakan sistem yang efisien dan mudah bagi memastikan para majikan memenuhi tanggungjawab undang-undang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum kepada KWSP  bagi pihak pekerja mereka. KWSP mempunyai bilangan ahli yang banyak. Pekerja Sektor Swasta dan Pekerja Tidak Berpencen Sektor Awam. Sehingga 31 Disember 2009, KWSP mempunyai seramai 12.35 juta ahli. Bilangan ahli aktif dan masih mencarum adalah seramai 5.79 juta. Bilangan majikan aktif pula adalah seramai 453,716.  Caruman adalah wang yang dikreditkan ke akaun individu ahli di KWSP. Amaun tersebut terdiri daripada caruman pekerja dan caruman majikan dan dikira berdasarkan gaji bulanan pekerja. Kadar caruman semasa adalah 23% daripada gaji pekerja dimana 11% adalah caruman pekerja yang dipotong daripada gaji bulanan pekerja manakala 12% adalah caruman oleh majikan. Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang diluluskan untuk menghasilkan pendapatan. Ini termasuklah Sekuriti Kerajaan Malaysia, Instrumen Pasaran Wang, Bon & Pinjaman, Ekuiti dan Hartanah. KWSP memastikan simpanan anda selamat dan mendapat dividen yang berpatutan. KWSP menjamindividen sebanyak 2.5 peratus setahun. Untuk memastikan bayaran dividen, KWSP melaburkan caruman anda melalui instrumen kewangan yang diluluskan bagi mendapatkan pulangan yang optimum. Dividen dimasukkan ke dalam akaun anda setiap tahun. Kadar dividen yang diisytiharkan oleh KWSP adalah tertakluk kepada pulangan pelaburan yang dibuat melalui instrumen-instrumen yang diluluskan. Dividen Tahunan dikira berdasaran baki pembukaan simpanan anda setakat 1hb Januari setiap tahun. Dividen Bulanan pula dikreditkan ke akaun anda berdasarkan jumlah caruman bulanan yang diterima.


.
KWSP Terima Sijil MS ISO 9000 Perkhidmatan Awam Malaysia

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah memperoleh pensijilan sistem kualiti MS ISO 9000 Perkhidmatan Awam daripada Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Pensijilan ini adalah pengiktirafan kepada KWSP kerana melaksanakan sistem kualiti yang menepati MS ISO 9002 : 1994 yang meliputi skop pendaftaran berikut:

1) Pendaftaran dan pembatalan akaun majikan
2) Pengurusan akaun-akaun majikan
3) Aktiviti penguatkuasaan yang dilaksanakan terhadap majikan yang tidak akur kepada Akta KWSP.

Pensijilan ini mencerminkan komitmen berterusan KWSP untuk terus meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi memenuhi ekspektasi pelanggannya.


Organisasi yang memperolehi dan melaksanakan ISO 9000 akan menikmati faedah-faedah yang dijanjikan seperti peningkatan kualiti dan kepuasan pelanggan sekiranya motif memperolehi sijil ISO 9000 adalah semata-mata untuk mewujud dan mempraktiskan sistem jaminan kualiti bagi menghasilkan produk atau servis yang berkualiti. Namun sekiranya motif pensijilan adalah didorong oleh faktor promosi atau pengiklanan, maka sistem ISO yang dilaksanakan akan menemui kegagalan kerana ia bersifat jangka pendek . Secara mudah, analisis perbandingan boleh dilakukan  untuk melihat adakah sesuatu kesan yang dijangkakan itu berlaku atau tidak. Organisasi yang mempunyai sijil ISO 9000 dan organisasi yang tidak mempunyai sijil ISO 9000. Kami mendapati terdapatnya perbezaan prestasi yang signifikan antara dua jenis organisasi ini di mana organisasi yang mempunyai sijil ISO 9000 menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding organisasi yang tidak mempunyai sijil ISO 9000. Secara lebih khusus, antara kesan positif yang boleh dinikmati oleh syarikat yang melaksanakan ISO 9000 ialah membantu memperbaiki operasi dalaman syarikat, meningkatkan mutu komunikasi antara pihak luaran dan dalaman kerana adanya deskripsi kerja dan tanggungjawab yang jelas, menaikkan kesedaran terhadap isu kualiti, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan mereka terhadap produk syarikat pensijilan ISO 9000 ini berupaya untuk meningkatkan usaha dan semangat pekerja, meningkatkan tanggungjawab dan komitmen terhadap kualiti dan seterusnya menjadikan kualiti itu sebagai satu budaya. Selain dari faedah yang bersifat dalaman, syarikat juga memperolehi faedah luaran. Antara faedah luaran yang utama ialah yang dikaitkan dengan kelebihan dalam aspek pemasaran, iaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meneroka pasaran baru,mengurangkan ketidakpuasan dan bilangan aduan serta meningkatkan kadar pembelian semula oleh pelanggan. Faedah dari aspek prestasi kewangan juga dapat dilihat kesan daripada pelaksanaan sistem ISO 9000. Didapati terdapat peningkatan syer pasaran, pulangan pelaburan dan peningkatan hasil dan jualan pensijilan ini tidak boleh menjamin kecekapan organisasi kerana audit yang dilakukan adalah untuk menilai pematuhan kepada prosedur dan tidak melihat kepada kecekapan prosedur itu sendiri. Jadi keadaan seperti pematuhan kepada prosedur yang tidak cekap boleh berlaku walaupun ia tidak sepatutnya berlaku. Selain daripada itu, organisasi juga perlu menampung kos yang tinggi untuk melaksanakan sistem ISO 9000 ini bermula dari program kesedaran hinggalah kepada mempertahankan kestabilan amalan atau prosedur yang telah disijilkan. pihak pengurusan atasan syarikat memahami falsafah, konsep dan tujuan ISO dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada seluruh warga organisasi bagi mendapatkan komitmen secara menyeluruh dalam pelbagai peringkat organisasi. Hanya melalui fokus yang jelas dan komitmen yang tinggi dapat memastikan pensijilan ISO 9000 dapat membuahkan hasil dan memberikan kesan maksimum kepada pengurusan proses dan sistem kualiti dalam organisasi. Akhirnya, pengajaran yang dapat dicungkil daripada kajian-kajian lalu ialah pelaksanaan ISO 9000 mestilah dibuat atas dasar dan motif kualiti bagi menikmati kesan positif yang berganda dalam jangka panjang.

KUMPULAN ISO

Ahli-ahli:
Lim Ket Onn            A126851
Khoo Pei Lu            A122180
Tan Ying Jie             A122648
Kuan Shee Vern      A126709


KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)


KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) yang menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalui pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayai. KWSP juga menyediakan sistem yang efisien dan mudah bagi memastikan para majikan memenuhi tanggungjawab undang-undang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum kepada KWSP  bagi pihak pekerja mereka. KWSP mempunyai bilangan ahli yang banyak. Pekerja Sektor Swasta dan Pekerja Tidak Berpencen Sektor Awam. Sehingga 31 Disember 2009, KWSP mempunyai seramai 12.35 juta ahli. Bilangan ahli aktif dan masih mencarum adalah seramai 5.79 juta. Bilangan majikan aktif pula adalah seramai 453,716.  Caruman adalah wang yang dikreditkan ke akaun individu ahli di KWSP. Amaun tersebut terdiri daripada caruman pekerja dan caruman majikan dan dikira berdasarkan gaji bulanan pekerja. Kadar caruman semasa adalah 23% daripada gaji pekerja dimana 11% adalah caruman pekerja yang dipotong daripada gaji bulanan pekerja manakala 12% adalah caruman oleh majikan. Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang diluluskan untuk menghasilkan pendapatan. Ini termasuklah Sekuriti Kerajaan Malaysia, Instrumen Pasaran Wang, Bon & Pinjaman, Ekuiti dan Hartanah. KWSP memastikan simpanan anda selamat dan mendapat dividen yang berpatutan. KWSP menjamindividen sebanyak 2.5 peratus setahun. Untuk memastikan bayaran dividen, KWSP melaburkan caruman anda melalui instrumen kewangan yang diluluskan bagi mendapatkan pulangan yang optimum. Dividen dimasukkan ke dalam akaun anda setiap tahun. Kadar dividen yang diisytiharkan oleh KWSP adalah tertakluk kepada pulangan pelaburan yang dibuat melalui instrumen-instrumen yang diluluskan. Dividen Tahunan dikira berdasaran baki pembukaan simpanan anda setakat 1hb Januari setiap tahun. Dividen Bulanan pula dikreditkan ke akaun anda berdasarkan jumlah caruman bulanan yang diterima.


.
KWSP Terima Sijil MS ISO 9000 Perkhidmatan Awam Malaysia

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah memperoleh pensijilan sistem kualiti MS ISO 9000 Perkhidmatan Awam daripada Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Pensijilan ini adalah pengiktirafan kepada KWSP kerana melaksanakan sistem kualiti yang menepati MS ISO 9002 : 1994 yang meliputi skop pendaftaran berikut:

1) Pendaftaran dan pembatalan akaun majikan
2) Pengurusan akaun-akaun majikan
3) Aktiviti penguatkuasaan yang dilaksanakan terhadap majikan yang tidak akur kepada Akta KWSP.

Pensijilan ini mencerminkan komitmen berterusan KWSP untuk terus meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi memenuhi ekspektasi pelanggannya.


Organisasi yang memperolehi dan melaksanakan ISO 9000 akan menikmati faedah-faedah yang dijanjikan seperti peningkatan kualiti dan kepuasan pelanggan sekiranya motif memperolehi sijil ISO 9000 adalah semata-mata untuk mewujud dan mempraktiskan sistem jaminan kualiti bagi menghasilkan produk atau servis yang berkualiti. Namun sekiranya motif pensijilan adalah didorong oleh faktor promosi atau pengiklanan, maka sistem ISO yang dilaksanakan akan menemui kegagalan kerana ia bersifat jangka pendek . Secara mudah, analisis perbandingan boleh dilakukan  untuk melihat adakah sesuatu kesan yang dijangkakan itu berlaku atau tidak. Organisasi yang mempunyai sijil ISO 9000 dan organisasi yang tidak mempunyai sijil ISO 9000. Kami mendapati terdapatnya perbezaan prestasi yang signifikan antara dua jenis organisasi ini di mana organisasi yang mempunyai sijil ISO 9000 menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding organisasi yang tidak mempunyai sijil ISO 9000. Secara lebih khusus, antara kesan positif yang boleh dinikmati oleh syarikat yang melaksanakan ISO 9000 ialah membantu memperbaiki operasi dalaman syarikat, meningkatkan mutu komunikasi antara pihak luaran dan dalaman kerana adanya deskripsi kerja dan tanggungjawab yang jelas, menaikkan kesedaran terhadap isu kualiti, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan mereka terhadap produk syarikat pensijilan ISO 9000 ini berupaya untuk meningkatkan usaha dan semangat pekerja, meningkatkan tanggungjawab dan komitmen terhadap kualiti dan seterusnya menjadikan kualiti itu sebagai satu budaya. Selain dari faedah yang bersifat dalaman, syarikat juga memperolehi faedah luaran. Antara faedah luaran yang utama ialah yang dikaitkan dengan kelebihan dalam aspek pemasaran, iaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meneroka pasaran baru,mengurangkan ketidakpuasan dan bilangan aduan serta meningkatkan kadar pembelian semula oleh pelanggan. Faedah dari aspek prestasi kewangan juga dapat dilihat kesan daripada pelaksanaan sistem ISO 9000. Didapati terdapat peningkatan syer pasaran, pulangan pelaburan dan peningkatan hasil dan jualan pensijilan ini tidak boleh menjamin kecekapan organisasi kerana audit yang dilakukan adalah untuk menilai pematuhan kepada prosedur dan tidak melihat kepada kecekapan prosedur itu sendiri. Jadi keadaan seperti pematuhan kepada prosedur yang tidak cekap boleh berlaku walaupun ia tidak sepatutnya berlaku. Selain daripada itu, organisasi juga perlu menampung kos yang tinggi untuk melaksanakan sistem ISO 9000 ini bermula dari program kesedaran hinggalah kepada mempertahankan kestabilan amalan atau prosedur yang telah disijilkan. pihak pengurusan atasan syarikat memahami falsafah, konsep dan tujuan ISO dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada seluruh warga organisasi bagi mendapatkan komitmen secara menyeluruh dalam pelbagai peringkat organisasi. Hanya melalui fokus yang jelas dan komitmen yang tinggi dapat memastikan pensijilan ISO 9000 dapat membuahkan hasil dan memberikan kesan maksimum kepada pengurusan proses dan sistem kualiti dalam organisasi. Akhirnya, pengajaran yang dapat dicungkil daripada kajian-kajian lalu ialah pelaksanaan ISO 9000 mestilah dibuat atas dasar dan motif kualiti bagi menikmati kesan positif yang berganda dalam jangka panjang.

Kumpulan Q5 - Sijil SIRIM ISO

ISO 9000

            Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 menjadi agenda penting kepada organisasi di Malaysia untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Sektor Swasta terutama sekali perkilangan telah menjadikan ISO 9000 sebagai agenda penting untuk persediaan bertanding di peringkat global. Banyak syarikat pembuatan di negara ini telah dianugerahkan pensijilan ISO 9000 oleh pihak SIRIM dan badan-badan bertauliah swasta. ISO 9000 telah dijalankan satu aktiviti utama dalam usaha syarikat untuk menambahbaikan kualiti barang dan perkhidmatan syarikat.

            Kumpulan kami telah menyertakan contoh Sijil ISO 9000 : 2001 bagi Global Factor Sdn. Bhd. yang digunakan sebagai rujukan kajian kami terhadap ISO 9000. Dengan meneliti sijil tersebut, kami dapati ia adalah dilengkapi dengan nama dan alamat pihak penerima sijil, standard yang dipatuhi dalam siri standard Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000, skop sijil, tarikh sijil original, tarikh diterbitkan, tarikh luput, no. pensijilan, logo SIRIM, cop merah SIRIM dan juga pengesahan dengan tandatangan pihak atasan SIRIM.

            Penerima sijil ISO 9000 berkenaan merupakan sebuah syarikat pengilang bumiputera yang mengeluarkan barangan alatulis berjenama KEDIDI yang merangkumi marker (refillable), ballpen, fail dan sebagainya. Objektif syarikat ini adalah untuk menjadi pengeluar pelbagai produk alatulis yang bermutu tinggi untuk pasaran Tempatan dan Antarabangsa. Produk mereka telah melepasi segala ujian dengan keputusan yang memuaskan dan telah disahkan oleh pihak SIRIM menepati kehendak standard. Justeru, syarikat ini dianugerahkan pengiktirafan Sijil ISO-9000 : 2001 pada bulan Mac 2009.No. Pensijilan ISO-9001: 2001AR 4816. Skop sijil adalah pengeluaran pen marker yang boleh ditukarganti. Tempoh sah sijil ISO ini adalah dari 27 Februari 2009 sehingga 14 November 2010.

Diserta di bawah merupakan butiran syarikat tersebut yang kami dapat daripada laman web:

 

            Dangan teknologi yang ada, syarikat tersebut memberi jaminan bahawa kualiti dakwat marker KEDIDI keluaran mereka adalah tidak kering selama 6 jam tanpa penutup. Dengan penyelidikan yang dijalankan, ia telah terbukti dan turut disahkan oleh SIRIM. Selain itu, dengan dakwat isian semula whiteboard jenis botol, marker whiteboard dan permanent keluaran syarikat tersebut boleh ditukarganti dengan mudah. Pengguna juga adalah lebih jimat kerana ia adalah lebih bertahan lama dan boleh digunakan berulangkali.

            Global Factor Sdn. Bhd. telah berjaya mendapat kontrak kerajaan dalam membekalkan marker pen semenjak tahun 1996 sehingga tahun 2004. Manakala bagi pemasaran terbuka tempatan dilakukan melalui anak syarikat GFSB, D'pro Stationeries Sdn Bhd. Di samping jualan secara langsung, syarikat tersebut turut memasarkan produk mereka ke hypermarket dan melalui rangkaian pembekal/pengedar alatulis seluruh Malaysia. Kebanyakan pelanggannya adalah daripada hospital dan pusat pengajian.


Rujukan:

http://www.kdd.com.my/index.phpKumpulan Q5:
Leow Chow Joo
Kio Yee Peng
Chai Kar Yi
Khaw Weng Chung

Lee Kean Kean